ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

10 ธ.ค.64 เวลา 07.00 น. นางมรกฎ บัวแตง ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านศาลาคู่ ดำเนินการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และข้อมูลด้านสุขภาพ ณ หมู่บ้านมาลัยทองธานี 2