ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

10 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ โครงการที่ขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 , โครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นๆ , โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมไปถึงโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน