ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

15 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ,นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ,นายเดชณรงค์ ไพบูลย์นันทพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (รุ่นชุมชน) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรักษา และควบคุมสภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีรวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีต่อไป โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจาก บริษัท รักษ์โลก จำกัด ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมือบ้านสวน