ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

17 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม นำชมรมผู้พิการเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าตรวจสุขภาพพร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน โดยมีสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการ และเตรียมความพร้อมที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการในเขตเทศบาลฯ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน