ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน