ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

2 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการเมืองบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อที่มาจากน้ำและการอนุรักษ์และดูแลการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน พร้อมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณวัดชมพูแก้ว ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี