ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

2 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนางวันทนา ชิตวิเศษ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบลเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมทั้งจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรี วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมของสตรี รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน