ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

23 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล ณ ห้องประชุม ชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี