ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

23 พ.ย.64 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ชุมชนบ้านเขามยุรา” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีนางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และนางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจความเรียบร้อยการประชุมในครั้งนี้ ณ ลานกีฬาหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2