ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

26 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ กิจกรรม “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านสวน น้ำดื่มตรานกยูง” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน พร้อมทั้งมีการอภิปรายในหัวข้อ บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างไรให้เข้มแข็ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย พินิจใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการพร้อมคณะ และคุณอนัญญา เกษรินทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ที่มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน