ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

27 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขต 4 นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และทีมงาน Care Giver เทศบาลเมืองบ้านสวน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน