ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

28 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนางกัญติมาภรณ์ อัปมะให ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้การต้อนรับนางเพชรรัตน์ เพชรที่หนึ่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก นางฐิติมา พันธุเวช ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก เข้าศึกษาดูงานเรื่อง “การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เป็นเลิศและการดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน