ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

30 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ชุมชนราชันสามัคคี” และ “ชุมชนบ้านศาลาคู่” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมี นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิรัช เปรมจิต รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และนางเชษฐ์สุดา สเตเฟ่นส์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจความเรียบร้อยการประชุมในครั้งนี้