ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

30 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรและบัตรผู้สัมผัสอาหารจากนายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน