ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

6 ก.ย.64 เวลา 14.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน