ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

9 ส.ค.64 เวลา 16.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนชาวบ้านสวนตลอด 13 วันที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน