ข่าวกิจกรรม Facebook

? ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

? เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชน

✅ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
✅ ภาษีป้าย

? ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน