ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข