ข่าวสารกิจกรรม

27 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมกฎหมายจราจรให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน รุ่นที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัยจราจรและเป็นการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดความพร้อมและมีประสิทธิภาพในด้านการจราจรบนท้องถนน โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ปิยะวัฒน์ วงศ์ทรายทอง สว.จร.สภ.เมืองชลบุรี พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

26 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานการคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งมาตรฐานและแนวทางในการตรวจสอบของ สตง. เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้บริหาร. ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบ นำมาแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี พร้อมทีงานบุคลากรสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

25 ส.ค.63 เวลา 10.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ในการขอจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้รับการตรวจสอบฯจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริการประชาชนด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีหลักฐานเป็นทุนทรัพย์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามดูความเรียบร้อยการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

25 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ตามแนวทางในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจากทีม บริษัท รักษ์โลก จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

25 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการมอบรางวัลนักเรียน ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประกวดคัดลายมือ พร้อมทั้งความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวด โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามระดับชั้นต่อนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ เด็กชายก้องกิดากร ศรศิริ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงฉัตรตรีณ์ ยศเดช โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงศุภภิญญา สุภาพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการมอบป้าย อาหารปลอดภัย ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563โดยมอบให้แผงค้าที่ผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อน 2 ครั้ง ณ ตลาดนัดซอยเพชรสยาม / ตลาดนัดซอย 9

24 ส.ค.63 เวลา 09.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ , รับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

21 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และนำความรู้ไปช่วยเหลือคนในครอบครัว และประชาชนในชุมชนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สิรวิชญ์ เดชธรรม , นายแพทย์จักรภพ อนิวรรตกูล และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

21 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้เสียสละและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก และแม่ผู้มีความมานะ อดทนขยันหมั่นเพียร โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรุตย์ กนกธร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ให้ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับเกียรติ จากนายพิษณุ ถนอมธรรม นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีและนายโอลี เสมอกิจ ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลบ้านสวน และคณะ มาเป็นวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

19 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนสามารถดูแลตนเองให้มีความสุขทั้งกายและใจ อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วยกันในการดูแลตนเองให้เป็นผู้สูงอายุต้นแบบคนต่อไป โดยภายในงานมีกิจกรรม Smart Walk ผู้สูงวัยร่างกายแข็งแรงไม่หกล้ม – กิจกรรมการบริหารร่างกายและแช่มือ – เท้า ด้วยสมุนไพรกระตุ้นการไหลเวียน , Smart Brain & Emotional ฝึกทักษะสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ในผู้สูงวัย , Smart Sleep ผู้สูงวัยกินข้าวอร่อย และได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ และการให้บริการนวดแผนไทย โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมการประกวดผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางแสงสุรีย์ รุ่งสวัสดิ์มงคล อายุ 78 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางละออง ศิลาลาศ อายุ 83 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายไพรัช อัมรากุล อายุ 70 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นางวนิดา อาจวารินทร์ อายุ 89 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นางวงเดือน อุดชาชน อายุ 75 ปี

18 ส.ค.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 8 เครื่อง จากโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ตามโครงการวัคซีน “เพิ่มบุญ ปันสุข” เพื่อที่จะนำมาให้บริการกับพี่น้องประชาชน บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนต่อไป

23 ธ.ค.62 เวลา 8.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ จากตู้น้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อตรวจความสะอาดและสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และรับรองคุณภาพน้ำ ในหมู่ที่ 1,2

23 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สร้างสุขในบ้าน ด้วยการสื่อสารที่ดี” และ “ผู้นำครอบครัวที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว” พร้อมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมพล เข็มกำเหนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

21 ธ.ค.62 เวลา 17.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานเปิดโครงการแบ่งเวลาเพื่อสุขภาพ ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน โดยนิสิตได้สำรวจ ค้นหาปัญหาสุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขามยุรา และจัดทำโครงการด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณสนามเด็กเล่นพิมพาภรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยนายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือวันที่ 17 ธ.ค.62 และ 19 ธ.ค.62 ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลตลาดเกรียบและเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ศึกษาดูงานเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้ ศึกษาและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การทำชามะเขือพวง และ วิธีการทำสเปรย์สมุนไพรนวดคลายเส้นพร้อมทั้งสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี้สมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้เยี่ยมชมศาสนสถานและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงและวัดท่าการ้องเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานพระพุทธศาสนา

20 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปี 2563 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดง ความสามารถของเด็ก การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเกมทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

20 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการห่วงใย ใส่ใจคนพิการ โดยได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ การสร้างเสริมสุขภาพจิต การสร้างงานแบ่งปันอาชีพ กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างพลังแก่คนพิการ และการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต จำนวน 450 คน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และกลุ่มวิ่งด้วยกันชลบุรี ที่มาถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับเครื่องบริโภค จำนวน 420 ชุด เป็นเงิน 137,085 บาทได้แก่
1. นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2. นายชัยชนะ อาจวารินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตบ้านสวน ชลบุรี
3. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมกลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่ เรารักชลบุรี

และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดเครื่องอุปโภค จำนวน 420 ชุด และสนับสนุนการดำเนินการงานชมรมคนพิการ เป็นเงิน 92,500 บาท ได้แก่
1. กองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 16,000 บาท
2. บริษัท ศุภาลัย จำกัน (มหาชน) จำนวน 10,000 บาท
3. เค สตาร์ เพลส จำนวน 10,000 บาท
4. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เหนือพัฒนาการช่าง จำนวน 10,000 บาท
5. ศิษย์เก่าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง รุ่นฟ้าคราม จำนวน 10,000 บาท
6. บริษัท นาถชิดา จำกัด จำนวน 10,000 บาท
7. บริษัท พีพีพีบ้านสวนแลนด์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท
8. บริษัท เจริญทวีค้าเหล็ก จำกัด (คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด) จำนวน 10,000 บาท
9. โรงพยามบาลสมิติเวช ชลบุรี จำนวน 3,000 บาท
10. ร้านพุงกางชาบู จำนวน 2,500 บาท
11. คุณอรรจนา ธนะธีระพงศ์ จำนวน 1,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมฯได้แก่
1. บริษัท เอ็ม.จี.บี.เวิลด์ฟูดส์ สนับสนุนขนมปัง จำนวน 450 ชิ้น
2. บริษัท ม้าดำ จำกัด สนับสนุนข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง มูลค่า 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
3. คุณสมชาย สุขุมเสาวลักษณ์ สนับสนุนเสื้อยืด จำนวน 200 ตัว ไฟฉาย จำนวน 200 กระบอก และกล่องใส่อาหาร จำนวน 200 ใบ

19 ธ.ค.62 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมวิ่ง Bansuan Run 2020 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Run For Love” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้จะนำเงินที่ได้จากการจัดงานมอบให้กับกองทุนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน

ขอเชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กบ้านสวน ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน “รักน้อง รักษ์โลก รักการลดพลาสติก”

18 ธ.ค.62 เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน นำโดยคุณพศิน กุลธนโรจน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมผู้แทนจาก สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรี , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการตรวจให้คำแนะนำห้างสรรพสินค้า ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ได้แก่ ฉลากแสดงรายละเอียดสินค้าในกระเช้าและวันหมดอายุของสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและกระเช้าของขวัญปีใหม่ ณ เทสโก้โลตัส สาขาบ้านสวน และ ซีเจ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเพชรบ้านสวน

18 ธ.ค.62 เวลา 15.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Bansuan Zero Tolerance) ประจำงบประมาณ 2563 เพื่อให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” โดยการสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน รวมถึงบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

18 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น. การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯในครั้งนี้ พร้อมกับแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ต่อสภาเทศบาล ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

18 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสทำบุญศูนย์สันติภูมิ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์สันติภูมิ