ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 เม.ย.63 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการติดตามการประกอบกิจการตลาดในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 6 ตลาด ดังนี้

1. ตลาดนัดซอย 11
2. ตลาดนัดเอสพี
3. ตลาดนัดเพชรสยาม
4. ตลาดนัดซอย 9
5. ตลาดบรรณเกษม
6. ตลาดนัดตึกน้ำ