ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 ส.ค.63 เวลา 14.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบ้านสวน จากนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน และร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน จากว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2562 และร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “Zero – Tolerance Bansuan” บ้านสวนไม่ทนต่อการทุจริต ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน