ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

27 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการมอบป้าย อาหารปลอดภัย ตามโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมอบให้แผงค้าที่ผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อน 2 ครั้ง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดเสี่ยงเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหาร ณ ตลาดนัดซอย 11 และตลาดนัดแม่ละมัย