ข่าวกิจกรรม Facebook

28 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้ารับประกาศนียบัตร เนื่องด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “EHA Forum 2019 : GREEN for All” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี