ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV ณ.
1. ศาลแขวงชลบุรี
2. บ้านกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ม.3