ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

27 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บริษัทศูนย์รวมยาง , ร้านบุญยาง , บ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยง