ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทาง 1 กอง 1 นวัตกรรม ตามที่ท่านนายกจักรวาล ตั้งประกอบ มีนโยบายพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนให้เป็น Smart City จึงได้เชิญ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาฯในระยะยาวต่อไป