ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

11 มีนาคม 2563 นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV ที่สำนักการคลัง และบริเวณทางเดิน และลิฟท์ ของสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน