ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 ก.พ.63 เวลา 17.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านแกรนชล เลค & การ์เด้น โดยมีวาระเกี่ยวกับการสอบถามปัญหาความต้องการต่างๆ อาทิ การเก็บขยะ การติดตั้งกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง คลองระบายน้ำ การรวมเขตบ้านสวนหนองรี การแก้ไขแนวกำแพงรั้ว การจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน