ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรี มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายแรกเป็นเงิน 55,005 บาท รายที่สองเป็นเงิน 55,024 บาท และขอเชิญชวนชาวบ้านสวนที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร 038-184555 ต่อ 8