ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ประกาศ-ครั้งที่-1

แบบ-ภ.ด.ส.3-ครั้งที่-1