ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

25 ส.ค.63 เวลา 10.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ในการขอจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้รับการตรวจสอบฯจากสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริการประชาชนด้านการเงินแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีหลักฐานเป็นทุนทรัพย์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามดูความเรียบร้อยการก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ด้านหลังอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน