ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน