ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3 จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนระดับตำบล จากจำนวน 27 ท่าน คัดเลือกให้เหลือ 1 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนของตำบล และเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)

โดยผลการเลือกได้ คุณลักษมณ อรุณเรืองสกุล เป็นตัวแทนของตำบลบ้านสวน