ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

17 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน / คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 โครงการ และเรื่องเพื่อพิจารณาโครงการที่จะขออนุมัติงบประมาณ 2563 จำนวน 20 โครงการ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน