ข่าวกิจกรรม Facebook

13 พ.ย.62 เวลา 16.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง , มีความตื่นตัวในการทำงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน