ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

22 มิ.ย.63 เวลา 15.00 น. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสวน มอบเงินสงเคราะห์แก่ศพสมาชิกผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 54,758 บาท และขอเชิญชวนชาวบ้านสวนที่สนใจสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร 038-184555 ต่อ 8