ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

7 ก.พ.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคและสุขาภิบาลอาหาร สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจประเมินสุขาภิบาลโรงอาหาร และตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น จากภาชนะ และอาหารของโรงเรียนบ้านหนองตะโก /โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) /วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี เพื่อเฝ้าระวังโรคที่มาจากอาหารและน้ำ และพัฒนาโรงอาหารให้ได้มาตรฐาน