ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

17 ก.พ.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณมูลนิธิไตรคุณธรรม หมู่ที่ 5