ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

สำหรับประชาชนมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ เเล้วประสงค์จะขอหนังสืออนุญาตให้เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน สามารถขอรับหนังสือได้ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุถึงความจำเป็นดังกล่าวมาแสดงด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรีได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องผลกระทบด้านต่าง ๆ จากประชาชน ติดต่อสอบถามโทร. 038-282360