ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 ส.ค.63 เวลา 08.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน นำพนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อร่วมใจกันสำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ตามโครงการปกป้อง เชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน