ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? เทศบาลเมืองบ้านสวนเปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (เทศบาลบ้านสวนร่วมกับ อบจ ชลบุรี ช่วยเหลือประชาชน 1,000 บาท) กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

? หลักเกณฑ์ที่ประชาชนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือฯ

✅ มีสัญชาติไทย และอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันลงทะเบียน
✅ เจ้าบ้านหรือตัวแทนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

✅ ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมทุกมาตรา ที่เข้าหลักเกณฑ์ข้ออื่น ก็เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
✅ ผู้มายื่นขอต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ

? หลักฐานที่ประชาชนต้องเตรียมมา

✅ ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
✅ บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ
✅ สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ

** โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน 1 ฉบับ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.bansuan.go.th/?p=8461