ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวน เตรียมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนบ้านสวนพัฒนาหมู่ที่ 4