ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำพนักงานสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี (เก่า)