ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

27 มี.ค.63 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้งดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และแอลกอฮอล์ รวมถึงการรวมกลุ่มสังสรรค์บริเวณ สะพานชลมารควิถี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019