ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

12 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านสวน และอสม.หมู่ 2 ลงสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอเบท ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แก่ประชาชน