ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เยี่ยมมารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิด เพื่อส่งเสริมสุขภาพของมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดให้ได้รับ การดูแลครบตามเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ได้อย่างถูกต้องและป้องกันภาวะแทรกซ้อน ขณะหลังคลอด และทารกแรกเกิด พร้อมมอบคู่มือ คุณแม่คนใหม่ ให้แก่มารดาทุกท่าน