ข่าวกิจกรรม Facebook

11 ธ.ค.62 เวลา 8.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทำการตรวจปัสสาวะให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลให้ห่างไกลยาเสพติด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้บุคลากรของรัฐไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน