ข่าวกิจกรรม Facebook

5 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม พร้อมทั้งได้จัดการประชาคมค้นหา ผู้ค้า / ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดให้โทษในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้รับเกียรติจากนายประกาศิต ศึกสงคราม ปลัดอำเภอเมืองชลบุรี , ร.ต.อ.ชาตรี ปลั่งธรณีพงศ์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองชลบุรี และผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี ที่มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน