ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

22 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน , นายแพทย์สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานแกนนำสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาทักษะความสามารถด้านการดูแลตนเอง ครอบครัว และประชาชนในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ แสนจันทร์ พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน