ข่าวกิจกรรม Facebook

15 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 มาเป็นวิทยากรให้ความในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน.